Archiecten : AR-TE + Search Architects

Meer informatie

Kop van kessel-lo – Leuven

Architecten : Fletcher Priest, Arup and West 8

Meer informatie

ATHLETES VILLAGE – LONDON

Architecten : Jean Nouvel

Meer informatie

Tour bleue – Charleroi

Architecten : Diener & Diener

Meer informatie

Foksal Gallery Foundation - Warsaw

Architect : Smallwoods, Reynolds, Stewart, Stewart

Meer informatie

Viva Bahriya Pearl – Dubaï

Accueil > Over ons > Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. AANBOD

Onze aanbiedingen zijn niet bindend en onder voorbehoud van verkoop.

2. BESTELLINGEN

Behoudens door ons schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaarde, andersluidende

bepalingen impliceert iedere aan ons gerichte bestelling de onvoorwaardelijke

aanvaarding door de koper van onze algemene verkoopsvoorwaarden en het

afzien van het zich beroepen op zijn aankoopvoorwaarden. De koper wordt

geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen.

De afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer ze op docu-

menten van de klant vermeld staan, zijn slechts toegestaan mits schriftelijke

bevestiging onzerzijds.

Zelfs in dat geval gelden de in dit document opgesomde algemene verkoops-

voorwaarden voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking werd

toegestaan. Elke bestelling die bevestigd is, geldt als vaststaande en definitieve verkoop.

3. PRIJS

Behoudens door ons schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaarde, andersluidende

bepalingen gelden onze prijzen vanaf deze dag. Wij hebben het recht zonder

voorafgaande mededeling de prijzen te verhogen overeenkomstig de stijging

van produktiekosten, transportkosten en uit hoofde van vergelijkbare

omstandigheden van economische aard.

4. VERZENDING

Tenzij anders bepaald, is het transport ten laste van en voor rekening en risico van de koper.

Het komt de koper toe om bij ontvangst van de levering het aantal en de staat van de geleverde

goederen te controleren. In voorkomend geval zullen punten van voorbehoud moeten vermeld

worden op het CMR-document dat moet ondertekend worden, evenals de datum en het tijdstip

van inontvangstname. Elke levering van goederen die langer zijn dan 2 meter of een waarde

hebben van minder dan 1250€ in België of 2500€ in EUROPA zal het voorwerp uitmaken

van portkosten die gefactureerd zullen worden. Dringende leveringen door een express-dienst

zijn steeds voor rekening van de koper.

5. TERMIJNEN

De aangegeven termijnen worden ter informatie vermeld en bieden geen garantie.

Het niet naleven van deze termijnen kan niet worden ingeroepen ter verkrijging

van schadevergoeding of met het oog op opzegging van het contract, behoudens

andersluidende, voorafgaand aanvaarde, schriftelijke bepalingen.

6. KLACHTEN

Klachten, andere dan deze met betrekking tot de verborgen gebreken, zijn slechts

aanvaardbaar wanneer zij binnen acht dagen na de levering worden ingediend.

Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

7. OVEREENSTEMMING VAN DE GOEDEREN

De geleverde goederen dienen steeds met de inhoud van de offerte overeen te

stemmen. Een aan het produktieproces toe te schrijven afwijking van ± 5 % op

een afmeting leidt niet tot het niet-conform verklaren van de goederen.

Behoudens andersluidende, schriftelijk vastgelegde bepalingen kunnen onze

stalen, schetsen, metingen, gegevens met betrekking tot gewicht en andere

gegevens slechts als benaderende beschrijvingen van onze produkten worden

beschouwd, zodat de klant zich in geen geval op eventuele afwijkingen naast

diegene hierboven genoemd kan beroepen als reden voor weigering van

betaling of om annulatie van de bestelling of schadevergoeding te eisen.

8. WAARBORG

Wanneer goederen om gegronde redenen worden geweigerd bij ontbrekende

overeenstemming met de inhoud van de offerte volgens artikel 7 of in geval van

beschadiging van de goederen en voor zover de klachten volgens de modaliteiten

van artikel 6 werden ingediend, hebben wij de keuze de beschadigde stukken of

goederen te vervangen dan wel de aankoopprijs ervan terug te betalen. Wanneer

wij voor terugbetaling van de aankoopprijs opteren wordt een kredietnota ten

belope van het gefactureerde bedrag uitgeschreven, zonder bijkomend bedrag.

Afhankelijk van de door ons gemaakte keuze, beperkt zich onze verantwoor-

delijkheid tot de vervanging of de terugbetaling van de beschadigde stukken.

De koper kan geen schadevergoeding eisen en draagt zelf de last voor iedere

bijkomende schade, die aan hem of aan derden wordt toegebracht.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE OVERTOLLIGE STUKKEN VAN EEN

BESTELLING WORDEN TERUGGENOMEN OF TERUGBETAALD.

10. GESCHILLEN

Mogelijke geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid der Rechtbanken

van Charleroi.

11. TOEGESTANE AFWIJKINGEN

Het eventuele zelfs herhaaldelijk niet naleven van een bepaalde verkoopsvoor-

waarde is als een toegestane afwijking onzerzijds te beschouwen, waaruit

echter op generlei wijze het afzien van de toepassing van de betreffende

clausule volgt.

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling

van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de

verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de

doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de her-

verkoopprijs.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht

en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terug-

vordering van de goederen tot gevolg hebben.