Archiecten : MVRDV

Meer informatie

De Valley - Amsterdam

Architecten : Barcode

Meer informatie

Casanova toren - Rotterdam

Architecten : Jacobus Johannes Pieter Oud

Meer informatie

Nationaal Monument op de Dam

Architecten : Diener & Diener

Meer informatie

Foksal Gallery Foundation - Warsaw

Architect : Smallwoods, Reynolds, Stewart, Stewart

Meer informatie

Viva Bahriya Pearl – Dubaï

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. AANBOD

Onze aanbiedingen zijn niet bindend en onder voorbehoud van verkoop.

2. BESTELLINGEN

Behoudens door ons schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaarde, andersluidende bepalingen impliceert iedere aan ons gerichte bestelling de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van onze algemene verkoopsvoorwaarden en het afzien van het zich beroepen op zijn aankoopvoorwaarden. De koper wordt

geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen.

De afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer ze op documenten van de klant vermeld staan, zijn slechts toegestaan mits schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Zelfs in dat geval gelden de in dit document opgesomde algemene verkoopsvoorwaarden voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking werd toegestaan. Elke bestelling die bevestigd is, geldt als vaststaande en definitieve verkoop.

3. PRIJS

Behoudens door ons schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaarde, andersluidende bepalingen gelden onze prijzen vanaf deze dag. Wij hebben het recht zonder voorafgaande mededeling de prijzen te verhogen overeenkomstig de stijging van produktiekosten, transportkosten en uit hoofde van vergelijkbare omstandigheden van economische aard.

4. VERZENDING

Tenzij anders bepaald, is het transport ten laste van en voor rekening en risico van de koper.

Het komt de koper toe om bij ontvangst van de levering het aantal en de staat van de geleverde goederen te controleren. In voorkomend geval zullen punten van voorbehoud moeten vermeld worden op het CMR-document dat moet ondertekend worden, evenals de datum en het tijdstip van inontvangstname. Elke levering van goederen die langer zijn dan 2 meter of een waarde hebben van minder dan 2000€ in België, 4000€ in GEL of 5000€ in Frankrijk en Holland zal het voorwerp uitmaken van portkosten die gefactureerd zullen worden. Dringende leveringen door een express-dienst zijn steeds voor rekening van de koper. Voor niet genoemde landen worden verzendkosten in rekening gebracht.

5. TERMIJNEN

De aangegeven termijnen worden ter informatie vermeld en bieden geen garantie.

Het niet naleven van deze termijnen kan niet worden ingeroepen ter verkrijging van schadevergoeding of met het oog op opzegging van het contract, behoudens andersluidende, voorafgaand aanvaarde, schriftelijke bepalingen.

6. KLACHTEN

Klachten, andere dan deze met betrekking tot de verborgen gebreken, zijn slechts aanvaardbaar wanneer zij binnen acht dagen na de levering worden ingediend.

Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

7. OVEREENSTEMMING VAN DE GOEDEREN

De geleverde goederen dienen steeds met de inhoud van de offerte overeen te stemmen. Een aan het produktieproces toe te schrijven afwijking van ± 5 % op een afmeting leidt niet tot het niet-conform verklaren van de goederen.

Behoudens andersluidende, schriftelijk vastgelegde bepalingen kunnen onze stalen, schetsen, metingen, gegevens met betrekking tot gewicht en andere gegevens slechts als benaderende beschrijvingen van onze produkten worden beschouwd, zodat de klant zich in geen geval op eventuele afwijkingen naast diegene hierboven genoemd kan beroepen als reden voor weigering van betaling of om annulatie van de bestelling of schadevergoeding te eisen.

8. WAARBORG

Wanneer goederen om gegronde redenen worden geweigerd bij ontbrekende overeenstemming met de inhoud van de offerte volgens artikel 7 of in geval van beschadiging van de goederen en voor zover de klachten volgens de modaliteiten van artikel 6 werden ingediend, hebben wij de keuze de beschadigde stukken of goederen te vervangen dan wel de aankoopprijs ervan terug te betalen. Wanneer wij voor terugbetaling van de aankoopprijs opteren wordt een kredietnota ten belope van het gefactureerde bedrag uitgeschreven, zonder bijkomend bedrag.

Afhankelijk van de door ons gemaakte keuze, beperkt zich onze verantwoordelijkheid tot de vervanging of de terugbetaling van de beschadigde stukken.

De koper kan geen schadevergoeding eisen en draagt zelf de last voor iedere bijkomende schade, die aan hem of aan derden wordt toegebracht.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE OVERTOLLIGE STUKKEN VAN EEN BESTELLING WORDEN TERUGGENOMEN OF TERUGBETAALD.

9. FACTURATIE

Behoudens bijzondere bepalingen dient het factuur 30 dagen na het einde van de maand te worden betaald. Het minimumfacturatiebedrag is 75€ behalve voor bestellingen conform norm EN1090-2 Klasse EXC1 en EXC2 waarvoor het minimumbedrag tot 2000€ wordt opgetrokken. Elke laattijdige betaling zal aanleiding geven tot een boete die berekend wordt door op de nog verschuldigde sommen de rentevoet toe te passen die door de Europese Centrale Bank is gehanteerd voor haar meest recente herfinancieringstransactie, vermeerderd met 10 procentpunten. De laattijdigheidsboetes zijn opeisbaar zonder voorafgaande kennisgeving. Als door de nalatigheid van de koper een gerechtelijke invordering nodig is, verbindt de koper er zich toe om, bovenop de hoofdsom, de kosten, gerechtskosten en emolumenten die normaliter en wettelijk te zijnen laste zijn, een schadevergoeding te betalen die vastgelegd wordt op 15% van het bedrag in hoofdsom, alle taksen inbegrepen, van de schuldvordering met een minimum van 300 euro en dit, bij wijze van conventionele schadevergoeding. Wanneer de verkoop wordt ontbonden wegens niet-betaling zullen de door de koper reeds betaalde sommen gelden als zijnde zonder meer verkregen door Fixinox. Bij nalatige betaling van een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn wordt het debetsaldo van de rekening invorderbaar.

10. GESCHILLEN

Mogelijke geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid der Rechtbanken van Charleroi.

11. TOEGESTANE AFWIJKINGEN

Het eventuele zelfs herhaaldelijk niet naleven van een bepaalde verkoopsvoorwaarde is als een toegestane afwijking onzerzijds te beschouwen, waaruit echter op generlei wijze het afzien van de toepassing van de betreffende clausule volgt.

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling

van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht

en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Formulaire de contact

  Naam*

  Email*

  Entreprise*

  File

  Subject*

  Message*